تحلیل وب سایت


تحلیل سایت 

تجزیه و تحلیل سایت یک روش برای سنجش عملکرد سایت است. یک سایت خوب عملکرد خوبی دارد. تقریبا برای ارزیابی عملکرد هر سایتی این 4 نکته را بررسی می کنیم:

بررسی سئو سایت از نظر تکنیکال و  سئو داخلی و سئو خارجی 

بررسی سرعت سایت 

آنالیز رقبا 

آنالیز ترافیک سایت و منایع 

آیا می توانم به شما کمک کنم؟